1. Osobné údaje zadané do poistnej kalkulačky sú spracúvané prevádzkovateľom:

BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s.,
sídlo, zápis v OR SR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6408/B

IČO: 50 353 497
DIČ: 2120300512,
IČ DPH: SK2120300512,
e-mail: bsg@bsg.sk,
telefón: +421 911 880 440
(ďalej len „Spoločnosť“)

2. Zástupca prevádzkovateľa nebol ustanovený.

3. Zodpovedná osoba nebola poverená.

4. Identifikácia prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, ak boli tieto subjekty ustanovené, je priamo aplikovateľná pre všetky účely spracúvania osobných údajov uvádzané v tomto dokumente.

 1. 1. Vymedzenie základných pojmov

  1. Klientom sa na účely týchto Podmienok spracúvania osobných údajov rozumie osoba, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie.
  2. Potenciálnym klientom sa na účely týchto Podmienok spracúvania osobných údajov rozumie osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania a ktorá o takúto ponuku prejavila preukázateľný záujem.
  3. Dotknutou osobou sa na účely týchto Podmienok spracúvania osobných údajov rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané za účelom výkonu finančného sprostredkovania, a ktoré boli za týmto účelom zadané do softvérovej aplikácie poistná kalkulačka.
  4. Spoločnosť sa pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom poistnej kalkulačky spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“ v príslušnom gramatickom tvare).
 2. 2. Základné princípy spracúvania osobných údajov

  1. Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ v zmysle GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Postavenie Spoločnosti ako prevádzkovateľa sa môže v jednotlivých etapách finančného sprostredkovania meniť. Spoločnosť môže v niektorých úkonoch finančného sprostredkovania vystupovať tiež ako sprostredkovateľ finančnej inštitúcie v zmysle GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, pričom sa jedná o finančnú inštitúciu, s ktorou má Spoločnosť uzatvorenú zmluvu na výkon finančného sprostredkovania a ktorej produkt finančnej služby si klient zvolil. Spoločnosť nadobúda takéto postavenie v čase, kedy koná v mene konkrétnej finančnej inštitúcie pri finančnom sprostredkovaní konkrétneho produktu finančnej služby takejto finančného inštitúcie pre daného klienta. Podmienky spracúvania osobných údajov sa pri takomto postavení Spoločnosti aplikujú primerane.
  2. Spoločnosť využíva ako prostriedok pre výkon finančného sprostredkovania ako aj pre uzatvorenie zmluvy na diaľku softvérovú aplikáciu – poistná kalkulačka. Spoločnosť jednoznačným spôsobom informovala dotknutú osobu, že softvérová aplikácia predstavuje prostriedok pre ponuku finančného sprostredkovania. Spoločnosť zároveň informovala dotknutú osobu, že zadávaním údajov, vrátane osobných údajov do tohto softvérového riešenia, prejavuje svoj preukázateľný záujem o ponuku finančného sprostredkovania a nadobúda postavenie potenciálneho klienta podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní“). Prejavenie takéhoto preukázateľného záujmu o ponuku finančného sprostredkovania nezaväzuje potenciálneho klienta k uzatvoreniu zmluvy, ani k žiadnym iným plneniam. O týchto skutočnostiach bol potenciálny klient informovaný pred začatím využívania poistnej kalkulačky, a to priamo prostredníctvom tejto softvérovej aplikácie alebo prostredníctvom subjektu vykonávajúceho finančné sprostredkovanie v mene Spoločnosti využitím poistnej kalkulačky.
  3. Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov dbá na dôsledné dodržiavanie ustanovení GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, a to najmä na dodržiavanie zásad, na ktorých tieto právne predpisy spočívajú. Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov klienta, potenciálneho klienta, zástupcu klienta a člena štatutárneho orgánu, ktorý koná v mene právnickej osoby, ktorá je klientom, dodržiava najmä zásadu zákonnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania, zásadu integrity a dôvernosti a zásadu zodpovednosti.
  4. Spoločnosť plne rešpektuje súkromie svojich Klientov a/alebo Potenciálnych klientov a k ochrane ich osobných údajov pristupuje profesionálne a citlivo, avšak na vykonávanie ponuky služieb finančného sprostredkovania, a to predovšetkým na kalkuláciu poistného, zabezpečenie predloženia ponuky na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvorenie tejto zmluvy alebo poskytnutie iných služieb potrebuje od Klienta, Potenciálneho klienta alebo ich zástupcu získať niektoré osobné údaje, ktoré budú použité pre poskytnutie týchto služieb a pre komunikáciu s Klientom alebo Potenciálnym klientom. Spoločnosť zabezpečuje ochranu všetkých osobných údajov, ktoré Potenciálny klient alebo Klient poskytol Spoločnosti akoukoľvek formou, a to v súlade so Zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve, ako aj Zákonom o ochrane osobných údajov a v súlade s GDPR.
  5. Spoločnosť najmä dbá o to, aby zamedzila vzniku porušenia ochrany osobných údajov, a to najmä prijatím primeraných bezpečnostných opatrení eliminujúcich vznik náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny alebo neoprávneného poskytnutia prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. Na tento účel Spoločnosť prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Všetky osobné údaje klienta alebo potenciálneho klienta sú uložené na zabezpečenom serveri a Spoločnosť vynakladá maximálne úsilie na ich ochranu.
 3. 3. Právny základ spracúvania

  1. Spoločnosť spracúva jednotlivé kategórie osobných údajov na nasledovných právnych základoch:
   • zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov
   • zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prípade, ak Spoločnosť vystupuje v postavení sprostredkovateľa podľa Zákona o ochrane OÚ
   • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
   • čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, kedy je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
 4. 4. Príjemcovia spracúvaných osobných údajov

  1. Pre riadne zaistenie poskytovania služieb Spoločnosti v oblasti finančného sprostredkovania je nevyhnutné využívať služby tretích strán. Spoločnosť v dôsledku týchto činností poskytuje osobné údaje klienta, potenciálneho klienta, zástupcu klienta alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je klientom nasledovným príjemcom:
   • podriadenému finančnému agentovi, prostredníctvom ktorého Spoločnosť ako samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie, pričom podriadený finančný agent je tiež oprávnený získavať osobné údaje dotknutých osôb
   • finančnej inštitúcii, s ktorou má Spoločnosť ako samostatný finančný agent uzatvorenú zmluvu na výkon finančného sprostredkovania, kedy dotknutá osoba prejavila záujem o poskytnutie finančnej služby alebo produktu finančnej služby takejto finančnej inštitúcie
   • poskytovateľom riešení v oblasti informačných technológií zabezpečujúcich výkon finančného sprostredkovania, a to v rozsahu nevyhnutnom pre zaistenie prevádzky, testovania, údržba, servisu a podpory takýchto riešení ako aj poskytovateľom serverhousingových služieb
   • účtovným, právnym, daňovým a iným poradcom, s ktorými je Spoločnosť v zmluvnom vzťahu zabezpečujúcom poskytovanie týchto služieb, a to v rozsahu nevyhnutnom pre poskytovanie takýchto poradenských služieb
   • ako subjektom vykonávajúcim kontrolnú alebo inšpekčnú činnosť, ktoré na takýto prístup k osobným údajom oprávňuje osobitný právny predpis
  2. Dotknutá osoba berie na vedomie, že okruh príjemcov osobných údajov sa môže v čase meniť. Spoločnosť nie je povinná informovať dotknutú osobu o zúžení okruhu príjemcov uvedených v bode 8.10.
  3. Osobné údaje klienta Spoločnosti je Spoločnosť oprávnená sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených Zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve alebo osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a osobitných predpisov. Osobné údaje je Spoločnosť oprávnená zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom verenej moci, prípadne štátnym orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať informácie podľa osobitných predpisov, ak nie je v týchto Podmienkach spracúvania osobných údajov uvedené inak. Ak sa údaje poskytujú finančnému agentovi, považuje sa to za splnenie informačných povinností voči finančnej inštitúcii podľa osobitných právnych predpisov, ak nie je v týchto Podmienkach spracúvania osobných údajov uvedené inak.
 5. 5. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

  1. Spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov spracúvaných na účely ponuky služieb finančného sprostredkovania a jeho výkonu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ak nie je v týchto Podmienkach spracúvania osobných údajov uvedené inak.
 6. 6. Účel spracúvania a rozsah spracúvaných osobných údajov

  1. Na základe zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje klienta, potenciálneho klienta, zástupcu klienta a člena štatutárneho orgánu pokiaľ je klientom právnická osoba. Spoločnosť spracúva osobné údaje vymedzené v bode 8.1 v Informačnom systéme Klienti a potenciálni klienti, resp. v inom príslušnom informačnom systéme Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená viesť databázu spracúvaných osobných údajov v elektronickej ako písomnej podobe.
  2. Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv Spoločnosti voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu, na účely výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi Spoločnosťou a jeho podriadeným finančným agentom a Finančnou inštitúciou, pre ktorú vykonáva sprostredkovateľskú činnosť a na plnenie úloh a povinností Spoločnosti je Spoločnosť ako samostatný finančný agent oprávnená v súlade s § 31 ods. 1 a § 35 Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve od klienta, potenciálneho klienta alebo ich zástupcu, a to aj opakovane, požadovať poskytnutie:
   • osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
   • identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu;
   • kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty;
   • doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktoré sú dohodnuté s Spoločnosťou;
   • informácií týkajúcich sa požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúseností a znalostí týkajúcich sa príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, ktoré majú alebo by s ohľadom na podmienky konkrétnej situácie mohli mať charakter osobných údajov.
  3. Na účely uvedené v odseku 2 tohto článku je Spoločnosť v súlade s § 31 ods. 3 Zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve oprávnená získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať alebo inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu uvedenom v odseku 2 tohto článku a získavať údaje klienta Spoločnosti, potenciálneho klienta alebo ich zástupcu kopírovaním, skenovaním, alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.
  4. Osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje ods. 2 písm. b) až d) tohto článku, je Spoločnosť oprávnená získavať od klienta, potenciálneho klienta alebo ich zástupcu kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej osoby.
  5. Ak klient, potenciálny klient alebo ich zástupca neposkytne Spoločnosti osobné údaje v zákonom stanovenom rozsahu, Spoločnosť nesmie klientovi alebo potenciálnemu klientovi finančné sprostredkovanie poskytnúť. Poskytovanie osobných údajov je teda zákonnou požiadavkou.
  6. Spoločnosť môže v niektorých prípadoch na účely vykonávania finančného sprostredkovania, a to predovšetkým na účely prípravy návrhu zmluvy, uzatvorenie tejto zmluvy, alebo vykonania ďalších opatrení pred uzatvorením zmluvy potrebovať od klienta Spoločnosti, potenciálneho klienta alebo ich zástupcu ďalšie údaje nad rámec uvedený v odseku 2 tohto článku, a to v rozsahu: číslo bankového účtu, VIN, evidenčné číslo vozidla, číslo osvedčenia o evidencii vozidla, ako aj v rozsahu ďalších údajov ktoré klient Spoločnosti, potenciálny klient alebo ich zástupca poskytne Spoločnosti predovšetkým odoslaním/potvrdením formulára nachádzajúceho sa na webovej stránke Spoločnosti alebo odoslaním e-mailu Spoločnosti alebo iným spôsobom. Spracúvanie týchto údajov sa považuje za spracúvanie osobných údajov až v čase, kedy je možné tieto údaje priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe. Takéto spracúvanie osobných údajov je v rámci poistnej kalkulačky realizované až vtedy, kedy si dotknutá osoba zvolila konkrétny poistný produkt a dostala sa do štádia zadávania údajov na účely uzatvorenia zmluvy. Spracúvanie takýchto osobných údajov je následne realizované na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, kedy je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
  7. V prípade, ak by v rámci poistnej kalkulačky boli získavané ďalšie osobné údaje nad rámec § 31 Zákona o finančnom sprostredkovaní, alebo nad rámec osobných údajov potrebných na účely uzatvorenia zmluvy, takéto osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba je v takomto prípade jednoznačným spôsobom oboznámená s tým, že zadávanie takýchto údajov je nepovinné, pričom však ich zadaním súhlasí so spracúvaním osobných údajov. Dotknutej osobe sú v takomto prípade poskytnuté dodatočné informácie o spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
  8. Niektoré formuláre, ktoré vypĺňa klient alebo potenciálny klient (napr. on-line poistná kalkulačka) obsahujú možnosť zapamätania si vyplnených údajov. V prípade, že si klient alebo potenciálny klient vyberie túto možnosť, osobné údaje sa automaticky spracúvajú v klientskom konte a to za podmienok vymedzených v bode 2.2 a 7.4 týchto Podmienok spracúvania osobných údajov. Doba uchovávania týchto osobných údajov sa v prípade, ak nedôjde k sprostredkovaniu finančnej služby riadi bodom 7.2 týchto Podmienok spracúvania osobných údajov, kedy po uplynutí tejto doby sú osobné údaje získané z rozpracovaných kalkulácií vymazané z klientskeho konta klienta ako aj z informačného systému Spoločnosti.
  9. V prípade zriadenia tzv. klientskeho konta sa v klientskom konte automaticky spracúvajú všetky osobné údaje, ktoré klient zadal do poistnej kalkulačky po prihlásení sa do svojho klientskeho konta na základe prístupových údajov alebo prostredníctvom formulára nachádzajúceho sa na webovej stránke Spoločnosti. Údaje obsiahnuté v rámci tohto klientskeho konta je Spoločnosť oprávnená spracúvať na základe Zákona o finančnom sprostredkovaní, alebo je ich spracúvanie nevyhnutné na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy. Spoločnosť uchováva tieto údaje vzťahujúce sa na rozpracované kalkulácie potenciálneho klienta 1 roka. Doba uchovávania uzatvorených zmlúv sa riadi lehotami uchovávania vymedzenými v Zákone o finančnom sprostredkovaní.
  10. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa GDPR, resp. zákona o ochrane osobných údajov, ak má spoločnosť v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
  11. Spoločnosť je oprávnená za splnenia ďalších podmienok spracúvať osobné údaje v rozsahu vymedzenom v súlade s konkrétnym právnym základom aj na iné účely vymedzené ďalej v tomto dokumente.
 7. 7. Doba uchovávania osobných údajov

  1. Uchovávanie osobných údajov klienta sa riadi Zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, v zmysle ktorého je Spoločnosť ako finančný agent povinná viesť evidenciu všetkých dokumentov, v ktorých sú uvedené práva a povinnosti finančného agenta a klienta, iné podmienky, za ktorých finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie, a ďalšie údaje, doklady alebo iné dokumenty, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o spracúvaní osobných údajov podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Pre splnenie týchto zákonných povinností Spoločnosť uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu poskytovania finančného sprostredkovania, vrátane následnej starostlivosti o klienta a po dobu trvania sprostredkovaných finančných služieb, vrátane lehoty na uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmenej však po dobu desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Prípadné ďalšie spracúvanie osobných údajov je možné len na štatistické a archivačné účely a to za splnenia podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov.
  2. Spoločnosť sa zaväzuje, že v prípade, ak nedôjde k výkonu finančného sprostredkovania, no Spoločnosť spracúva osobné údaje potenciálneho klienta, zaistí ich uchovávanie v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania a zásadou primeranosti. Spoločnosť sa na základe zohľadnenia týchto skutočností zaväzuje uchovávať osobné údaje potenciálneho klienta najviac po dobu 1 roka odo dňa, kedy tieto údaje získala.
  3. V prípade, ak klient, potenciálny klient, zástupca klienta alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je klientom udelí Spoločnosti súhlas na marketingové účely bližšie vymedzené v tomto dokumente, Spoločnosť bude uvedené údaje uchovávať po dobu stanovenú v súhlase so spracúvaním osobných údajov.
  4. V prípade, ak Spoločnosť využíva funkcionalitu softvérovej aplikácie, ktorá umožňuje získavať potenciálnym klientom zadané osobné údaje a to aj pred dokončením kalkulácie produktov finančnej služby, je oprávnená kontaktovať potenciálneho klienta na ním zadanú e-mailovú adresu, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom, a to na účely poskytovania odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia zmluvy alebo na účely výkonu finančného sprostredkovania v rozsahu činností vymedzených v § 2 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť potenciálnemu klientovi a/alebo klientovi informácie o tom, že softvérová aplikácia – poistná kalkulačka je prostriedkom na výkon finančného sprostredkovania a že zadávaním údajov do tejto poistnej kalkulačky prejavuje svoj preukázateľný záujem o ponuku finančného sprostredkovania, čím nadobúda postavenie potenciálneho klienta.
 8. 8. Marketingová činnosť Spoločnosti

  1. V prípade, ak klient, potenciálny klient a/alebo zástupca klienta vyjadrili svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, Spoločnosť poskytla dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov na tento účel informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 GDPR prostredníctvom samostatného dokumentu Informácie o spracúvaní osobných údajov.
  2. Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, kontaktné telefónne číslo a adresa elektronickej pošty klienta, potenciálneho klienta a zástupcu klienta na marketingové účely spočívajúce v ponuke produktov a služieb SFA a finančných inštitúcií, v mene ktorých SFA koná, súvisiacich s podporou predaja a v zasielaní propagačných a komunikačných materiálov (vrátane časopisov, newsletrov a iných) vrátane zasielania správ s marketingovým, reklamným a propagačným obsahom prostredníctvom pošty, elektronickej pošty a priameho marketingu telefonicky a uskutočňovania prieskumov spokojnosti a požiadaviek klienta. Osobné údaje sa na vyššie vymedzené účely spracúvajú na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý predstavuje samostatný právny základ spracúvania osobných údajov.
  3. Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov na marketingové účely využíva aj služby tretích strán. Pri vykonávaní činnosti takýchto tretích strán dochádza k poskytovaniu osobných údajov dotknutých osôb v nevyhnutnom rozsahu. Spoločnosť týmto poskytuje dotknutej osobe informácie o príjemcoch osobných údajov: Databáza osobných údajov je prevádzkovaná na serveri tretej strany – serverhousing VNET a.s. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov využíva služby poskytovateľa služieb KalkulačkaOnline a ICM, ktorých prevádzku, servis a podporu zabezpečujú členovia skupiny Positive (positive software s. r. o., Positive s.r.o., Positive Media s.r.o., Positive Services s.r.o.). Spoločnosť je oprávnená jednostranne meniť poskytovateľov vyššie uvedených služieb.
  4. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov spracúvaných na marketingové účely do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
  5. Osobné údaje dotknutej osoby budú na účely marketingovej činnosti Spoločnosti spracúvané po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané z elektronickej databázy Spoločnosti, alebo bude uskutočnená ich likvidácia iným vhodným spôsobom.
  6. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na vyššie vymedzené marketingové účely. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov nepredstavuje pre dotknutú osobu žiadne nežiaduce právne účinky. V prípade neposkytnutia osobných údajov na marketingové účely nebude dotknutá osoba informovaná o ponuke produktov a služieb SFA a finančných inštitúcií, v mene ktorých SFA koná, súvisiacich s podporou predaja. Dotknutej osobe nebudú zasielané propagačné a komunikačné materiály ako ani správy s marketingovým, reklamným a propagačným obsahom prostredníctvom pošty, elektronickej pošty a priameho marketingu telefonicky. S dotknutou osobou nebudú uskutočňované prieskumy spokojnosti a požiadaviek klienta.
  7. Dotknutá osoba má za splnenia podmienok stanovených v GDPR, resp. v zákone o ochrane osobných údajov práva bližšie vymedzené v bode 9 tohto dokumentu.
  8. Spoločnosť informuje dotknutú osobu, že prostredníctvom osobných údajov, ktorých spracúvanie je realizované na základe udeleného súhlasu, nebude na účely marketingovej činnosti Spoločnosti vykonávať automatizované rozhodovanie, ani profilovanie. Ustanovenia tohto dokumentu upravujúce automatizované rozhodovanie a profilovanie osobných údajov dotknutej osoby týmto nie sú dotknuté.
  9. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
  10. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu Spoločnosti alebo na adresu sídla Spoločnosti, prípadne iným vhodným spôsobom.
  11. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak bude mať prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel nespočívajúci v marketingovej činnosti Spoločnosti.
  12. Ustanovenia tohto dokumentu upravujúce podmienky spracúvania osobných údajov na účely výkonu finančného sprostredkovania sa aplikujú aj na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely primerane. Ustanovenia tohto článku, ktoré upravujú podmienky spracúvania odlišne od ostatných podmienok spracúvania uvedených v tomto dokumente majú prednosť pred týmito ostatnými ustanoveniami.
 9. 9. Práva dotknutej osoby

  1. Spoločnosť poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie o jej právach, ktorých uplatnenie je možné realizovať za splnenia podmienok stanovených v GDPR, resp. v Zákone o ochrane osobných údajov:
   • Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.
   • Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené Zákonom.
   • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené Zákonom.
   • Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ v prípadoch stanovených Zákonom obmedzil spracúvanie osobných údajov
   • Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, v prípade, že je spracúvanie založené na Zákonom uvedenom základe.
   • Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia Zákonom stanovených podmienok
   • Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby toto odvolanie malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
   • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
   • Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov
  2. Klient alebo potenciálny klient je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Klient alebo potenciálny klient je povinný v prípade zmeny svoje údaje aktualizovať a nesie plnú zodpovednosť za dôsledky porušenia tejto povinnosti.
 10. 10. Automatizované rozhodovanie osobných údajov a profilovanie

  1. Spoločnosť využívaním softvérovej aplikácie umožňujúcej realizáciu ponuky finančného sprostredkovania a plnenie ďalších činností, ktoré sú považované za výkon finančného sprostredkovania v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní vykonáva automatizované spracúvanie a profilovanie údajov a osobných údajov klienta, potenciálneho klienta alebo zástupcu klienta na účely vyhodnotenia požiadaviek klienta a uskutočnenia ponuky finančných produktov, ktoré na základe vykonaného profilovania vytvárajú rozhodnutia o ponuke finančných produktov, ktoré sa javia pre klienta alebo potenciálneho klienta ako vhodné a najviac zodpovedajú jeho požiadavkám a potrebám.
  2. Automatizované spracúvanie spočíva v hodnotení osobných aspektov dotknutej osoby, a to za účelom ponuky vhodných produktov finančnej služby. Osobné údaje zadané do softvérovej aplikácie sú pred uskutočnením ponuky produktov finančnej služby vyhodnotené v rámci spracovania osobných údajov založeného na vopred určených algoritmoch. To znamená, že sú vytvárané potrebné analýzy s cieľom naplniť potreby a požiadavky klienta a/alebo potenciálneho klienta. Takéto automatizované spracúvanie však nevytvára rozhodnutia s právnymi účinkami vo vzťahu k dotknutej osobe. Dotknutá osoba nie je viazaná ponukou finančných produktov vygenerovaných softvérovou aplikáciou na základe zadaných údajov a je oprávnená využiť služby Spoločnosti v oblasti finančného sprostredkovania aj iným ako automatizovaným spôsobom.
Zuzka Šajánková
Zuzka Šajánková
Životné poistenie