1. Článok I.
  Úvodné ustanovenia

  1. Spoločnosť BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s., so sídlom Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 50 353 497, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6408/B (ďalej len „Spoločnosť“) je oprávnená vykonávať činnosti zapísané v Obchodnom registri v rámci predmetu podnikania, vrátane činnosti [samostatného finančného agenta].
  2. Spoločnosť je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta na základe Povolenia Národnej banky Slovenska, č.: ODT-11628/216-1 zo dňa 10.10.2016, a to v nasledovných sektoroch:
   • [ sektor poistenia alebo zaistenia ]
   • [ sektor kapitálového trhu ]
   • [ sektor doplnkového dôchodkového sporenia ]
   • [ sektor prijímania vkladov ]
   • [ sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov ]
   • [ sektor starobného dôchodkového sporenia ]
  3. Spoločnosť ako samostatný finančný agent vykonáva v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve“) finančné sprostredkovanie, vrátane sprostredkovania uzatvorenia zmlúv o poskytovaní finančnej služby na diaľku.
 2. Článok II.
  Výklad pojmov

  1. Používateľ je osoba, ktorá vo svojom mene alebo v mene právnickej osoby, ktorú zastupuje, otvorí Webovú stránku Spoločnosti a ktorá následne prejaví alebo neprejaví záujem o sprostredkovanie finančnej služby.
  2. Potenciálny klient je osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania Spoločnosťou, vrátane osoby, ktorá o finančné sprostredkovanie prejavila preukázateľný záujem.
  3. Klient je osoba, ktorej je Spoločnosťou poskytované finančné sprostredkovanie.
  4. Zmluva o poskytnutí finančnej služby je zmluva medzi klientom a finančnou inštitúciou, na základe ktorej finančná inštitúcia poskytuje klientovi finančnú službu, najmä poistná zmluva.
  5. Zmluva na diaľku je zmluva o poskytnutí finančnej služby výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.
  6. Prostriedok diaľkovej komunikácie je prostriedok, ktorý bez súčasného fyzického kontaktu Finančnej inštitúcie a Klienta resp. Potenciálneho klienta možno použiť pri poskytovaní finančnej služby na diaľku, najmä elektronická pošta, telefón, fax, adresný list, ponukový katalóg.
  7. Produkt finančných inštitúcií je konkrétna finančná služba poskytovaná Finančnou inštitúciou na základe príslušnej zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
  8. Finančná inštitúcia je finančná inštitúcia v zmysle § 4 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve, s ktorou má Spoločnosť uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie, predovšetkým poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky.
  9. Webová stránka Spoločnosti je www.bsg.sk.
  10. On-line aplikácia je aplikácia prevádzkovaná Spoločnosťou, ktorá sa nachádza na Webovej stránke Spoločnosti a ktorá ako Prostriedok diaľkovej komunikácie na základe vyplnenia a odoslania údajov v príslušnom formulári alebo formulároch umožňuje porovnanie Produktov finančných inštitúcií alebo niektorých ich parametrov a následné uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby na diaľku. Pri porovnaní Produktov Spoločnosť vychádza z informácií poskytnutých Finančnou inštitúciou, o ktorej Produkt sa jedná. Spoločnosť pri porovnaní Produktov vychádza výlučne s objektívne merateľných faktov a predpokladov, ako sú predovšetkým výška poistného krytia, poistného a spoluúčasti.
  11. Neprofesionálny klient je klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti.
  12. Profesionálny klient je klient, ktorý nenapĺňa definíciu Neprofesionálneho klienta.
 3. Článok III.
  Rozsah aplikácie VOP, iných dojednaní a príslušných právnych predpisov

  1. Na používanie Webovej stránky Spoločnosti, vrátane akejkoľvek On-line aplikácie, ako aj na akýkoľvek zmluvný vzťah, ktorý medzi Používateľom ako budúcim Potenciálnym klientom alebo Klientom a Spoločnosťou môže vzniknúť pri poskytovaní finančného sprostredkovania sa vzťahujú tieto VOP ako aj príslušné právne predpisy. Prihlásením sa na Webovú stránku Spoločnosti vyjadruje Používateľ svoj súhlas s týmito VOP. Ak Používateľ s týmito VOP nesúhlasí je povinný Webovú stránku Spoločnosti bezodkladne opustiť.
  2. Sprostredkovanie a uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby sa riadni týmito VOP, inými podmienkami osobitne písomne dojednanými medzi Potenciálnym klientom alebo Klientom a Spoločnosťou, ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve, ustanoveniami zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“) a ustanoveniami ďalších príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a príslušných právnych predpisov práva Európskej únie. Zmluva o poskytnutí finančnej služby sa ďalej riadi aj obchodnými, prípadne poistnými a inými podmienkami Finančnej inštitúcie, s ktorou má Potenciálny klient alebo Klient záujem Zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzavrieť alebo s ktorou ju uzavrel.
  3. Ak to ustanovenie týchto VOP svojou povahou vyslovene nevylučuje, všetky ustanovenia týkajúce sa Klienta sa v plnom rozsahu alebo primerane podľa ich povahy vzťahujú aj na Používateľa a Potenciálneho klienta, a naopak.
  4. Klient, ktorý je Profesionálnym klientom je oprávnený požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo ako s Neprofesionálnym klientom, a to na základe písomného vyhlásenia, v ktorom uvedie, že požaduje, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom, pri uplatňovaní pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom.
 4. Článok IV.
  Zverejňovanie informácií a dát a ich aktualizácia

  1. Za účelom vykonávania obchodnej činnosti Spoločnosti, vrátanie poskytovania služby finančného sprostredkovania, zverejňuje Spoločnosť na svojej Webovej stránke konkrétne dáta a informácie alebo sa tieto dáta a informácie vygenerujú po vyplnení údajov v príslušnej On-line aplikácii. Spoločnosť vynakladá maximálne úsilie na včasnú aktualizáciu všetkých informácií a dát uvedených na Webovej stránke Spoločnosti alebo generovaných On-line aplikáciou, s prihliadnutím na časové a technické možnosti ich aktualizácie.
  2. Zverejnenie a aktualizácia jednotlivých informácií a dát týkajúcich sa konkrétnych Produktov finančných inštitúcií sú spravidla priamo závislé od ich oznámenia Finančnou inštitúciou Spoločnosti. Spoločnosť tým nepreberá zodpovednosť za akúkoľvek zmenu zmluvných podmienok alebo sadzieb, o ktorých Finančná inštitúcia Spoločnosť včas neinformovala a ktoré nemohli byť vzhľadom na technické a časové možnosti zmenené, nahradené alebo doplnené.
  3. Ak je v ponuke na poskytnutie finančnej služby alebo v Zmluve o poskytnutí finančnej služby nesprávne uvedená sadzba, Spoločnosť alebo Finančná inštitúcia si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti Klienta informovať a žiadať úpravu sadzby na správnu hodnotu podľa príslušného sadzobníka Finančnej inštitúcie; ak Klient nebude s úpravou sadzby súhlasiť, bude Spoločnosť alebo Finančná inštitúcia postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami a právnym poriadkom Slovenskej republiky, vrátane možnosti odvolania ponuky alebo ukončenia Zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
  4. Potenciálny klient alebo Klient je povinný podrobne sa oboznámiť s podmienkami ponuky na poskytnutie finančnej služby, vrátane preštudovania návrhu Zmluvy o poskytnutí finančnej služby a všetkých dokumentov, ktoré sú súčasťou ponuky alebo návrhu Zmluvy o poskytnutí finančnej služby. V prípade, ak Potenciálny klient alebo Klient akejkoľvek podmienke alebo okolnosti nerozumie alebo si nie je istý ohľadom možných následkov poskytnutia finančnej služby, môže kedykoľvek požiadať Spoločnosť alebo Finančnú inštitúciu o vysvetlenie. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za výsledok alebo následok využívania sprostredkovanej finančnej služby. Potenciálny klient / Klient berie na vedomie, že uzatvorením Zmluvy o poskytnutí finančnej služby mu vznikajú práva a povinnosti z nej vyplývajúce.
 5. Článok V.
  Poskytovanie informácií a údajov Používateľom, Potenciálnym klientom alebo Klientom

  1. Používateľ / Potenciálny klient / Klient je povinný poskytnúť Spoločnosti výlučne pravdivé a úplné informácie a údaje, a to bez ohľadu na formu alebo spôsob ich poskytnutia, pričom nesmie zamlčať žiadnu skutočnosť majúcu aj potenciálny vplyv na sprostredkovanie a/alebo uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ktorú Spoločnosť sprostredkováva.
  2. Ak Používateľ / Potenciálny klient / Klient uvedie Spoločnosti akékoľvek nepravdivé, nesprávne, neúplné informácie alebo údaje alebo ak zamlčí akékoľvek skutočnosti majúce aj potenciálny vplyv na sprostredkovanie a/alebo uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, nesie tým všetku právnu a finančnú zodpovednosť za škody a následky tým spôsobené či už sebe, ako aj Spoločnosti alebo príslušnej Finančnej inštitúcii.
 6. Článok VI.
  Sprostredkovanie a uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom Prostriedkov diaľkovej komunikácie

  1. Používateľ / Potenciálny klient / Klient má možnosť využiť uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom Prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to predovšetkým prostredníctvom On-line aplikácie. V prípade využitia uvedenej možnosti bude Potenciálnemu klientovi na základe vyplnenia a odoslania údajov v príslušnom formulári alebo formulároch, vygenerovania Produktov finančných inštitúcií a ich podmienok a následného výberu konkrétneho produktu Finančnej inštitúcie Potenciálnym klientom, doručený elektronicky návrh na uzavretie konkrétnej Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, a to vrátane všeobecných obchodných alebo poistných podmienok a/alebo iných dokumentov s ňou súvisiacich a spätých. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančnej služby je návrhom na uzatvorenie zmluvy Finančnej inštitúcie, a nie Spoločnosti.
  2. V zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), všeobecných obchodných alebo poistných podmienok a/ alebo iných zmluvných dojednaní príslušnej Finančnej inštitúcie sa Zmluva o poskytnutí finančnej služby stáva platne uzatvorenou a účinnou až okamihom zaplatenia a pripísania poistného na bankový účet príslušnej Finančnej inštitúcie. Ak platba poistného nie je zaplatená a pripísaná na účet príslušnej Finančnej inštitúcie v lehote podľa návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy odo dňa doručenia návrhu Zmluvy o poskytnutí finančnej služby Potenciálnemu klientovi, stáva sa návrh Zmluvy na poskytnutie finančnej služby neplatným.
  3. Potenciálny klient je povinný oboznámiť sa pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí finančnej služby s podmienkami pre uzatváranie Zmlúv na diaľku, ktoré sú stanovené zákonom o ochrane spotrebiteľa ako aj zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a s dokumentom „Informácie poskytované potenciálnemu klientovi / klientovi pre uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby“, ktorý sa nachádza na Webovej stránke Spoločnosti. Ak s niektorou podmienkou alebo okolnosťou nesúhlasí alebo jej nerozumie, je povinný obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o vysvetlenie.
  4. Pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, t.j. zaplatením poistného je Potenciálny klient / Klient povinný si doručený návrh Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, vrátane obchodných alebo poistných podmienok a iných príslušných dokumentov, ešte raz riadne a pozorne prečítať a overiť a skontrolovať si všetky údaje v nich obsiahnuté.
 7. Článok VII.
  Obhliadka veci

  1. V prípade, ak je to nevyhnutné na uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, predovšetkým v prípade havarijného poistenia a niektorých doplnkových poistení alebo poistenia majetku Potenciálny klient / Klient je povinný Spoločnosti alebo Spoločnosťou poverenému spolupracovníkovi alebo partnerovi poskytnúť potrebnú súčinnosť na zistenie stavu veci.
 8. Článok VIII.
  Zrušenie návrhu Zmluvy na diaľku a odstúpenie od Zmluvy na diaľku

  1. Potenciálny klient je oprávnený požiadať o zrušenie návrhu Zmluvy na diaľku do okamihu jeho prijatia, a to telefonicky alebo e-mailom na e-mailovú adresu Spoločnosti.
  2. Klient je oprávnený v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančnej služby, na ňu nadväzujúcimi všeobecnými obchodnými alebo poistnými podmienkami Finančnej inštitúcie alebo a/alebo akýmikoľvek inými platnými dojednaniami a v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa, Občianskym zákonníkom a inými príslušnými právnymi predpismi od zmluvy o poskytnutí finančnej služby odstúpiť. Podmienky odstúpenia od Zmluvy na diaľku sú uvedené predovšetkým v § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Spôsob stanovenia odplaty za finančnú službu poskytnutú pred odstúpením Zmluvy na diaľku je stanovený v § 6 zákona o ochrane spotrebiteľa.
  3. Klient je povinný oboznámiť sa s podmienkami odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí finančnej služby pred jej uzatvorením a znáša všetky následky porušenia tejto povinnosti.
 9. Článok IX.

  Úhrada platieb alebo akéhokoľvek finančného plnenia vyplývajúceho z finančnej služby poskytnutej Finančnou inštitúciou

  1. Ak nie je inde vyslovene uvedené inak, Klient neuhrádza Spoločnosti žiadne platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa sprostredkovania finančnej služby, ako ani žiadne platby, poistné alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušnej Zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Všetky platby, poistné alebo akékoľvek iné dohodnuté finančné plnenia je Klient povinný uhrádzať v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančnej služby presne určenému subjektu, spravidla Finančnej inštitúcii, s ktorou Zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzatvoril na základe finančného sprostredkovania Spoločnosťou.
  2. Žiaden zamestnanec ani spolupracovník Spoločnosti nie je oprávnený prijať od Klienta akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa sprostredkovania finančnej služby alebo akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušnej Zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
 10. Článok X.
  Klientske konto

  1. Za účelom poskytnutia ďalších služieb finančného sprostredkovania je Klientovi po uzatvorení prvej Zmluvy o poskytnutí finančnej služby automaticky vytvorené vlastné klientske konto, ktorého účelom je uchovanie už poskytnutých informácií a údajov o Klientovi a uchovanie akýchkoľvek predtým uzavretých Zmlúv o poskytnutí finančnej služby a všetkých s tým súvisiacich dokumentov. Používateľ / Potenciálny klient si môže prostredníctvom Webovej stránky Spoločnosti zriadiť klientske konto aj pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Zabezpečenie konta je chránené prístupovými údajmi, t.j. menom a heslom. Prístupové údaje ku klientskemu kontu sú Používateľovi / Potenciálnemu klientovi / Klientovi posielané na ním vopred zadanú e-mailovú adresu.
  2. Používateľ / Potenciálny klient / Klient je povinný svoje prístupové údaje starostlivo chrániť a zabezpečiť ich pred akýmkoľvek zneužitím, inak zodpovedá za akékoľvek škody a následky tým vzniknuté.
 11. Článok XI.
  Ochrana osobných údajov

  1. Informácie o spracúvaní osobných údajov Používateľa / Potenciálneho klienta / Klienta sú bližšie vymedzené prostredníctvom samostatného dokumentu Podmienky spracúvania osobných údajov, a v prípade, že sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, sú tieto informácie poskytované tiež prostredníctvom samostatného dokumentu Informácie o spracúvaní osobných údajov.
 12. Článok XII.
  Záverečné ustanovenia

  1. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú časť, je neplatnou iba táto časť, pokiaľ z povahy právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a Klientom nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.
  2. Tieto VOP sú platné a účinné od 25.05.2018. Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo nahradiť novým znením VOP, a to ich zverejnením na Webovej stránke Spoločnosti
Zuzka Šajánková
Zuzka Šajánková
Životné poistenie