•  Kto nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu?

  V rámci poistenia sa prenáša zodpovednosť zo vzniknutej škody z poisteného na poisťovňu, ktorá toto poistenie poskytla.

  Poisťovňa finančne vyrovná poškodeného.

 • Aké škody sú poistením zodpovednosti za škodu kryté?

  Poistenie za škody zamestnanca kryje škody na zdraví a živote, škody na veci a následná majetková ujma vrátane ušlého zisku.

  Do poistenia sú zahrnuté aj náklady na právnu obhajobu v súvislosti so škodou, ktorá je poistením krytá.

 • Čo znamená zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom?

  Váš výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu.

  Predmetom poistného plnenia nie je poškodený výrobok, ale škoda, ktorú ten výrobok/práca spôsobil.

 • Čo kryje zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov?

  Zodpovednosť z prevádzky dopravného prostriedku patrí medzi osobitné prípady zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou.

  Je založená na princípe objektívnej zodpovednosti.

 • Čo znamená všeobecná zodpovednosť za škodu?

  Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na škody, ktoré môže spoločnosť v dôsledku poistenej činnosti spôsobiť tretej osobe v podobe škody na veci alebo škody na zdraví.

  Z tohto poistenia má poistená spoločnosť právo, aby poisťovateľ v prípade poistnej udalosti nahradil škodu vzniknutú tretej osobe, pokiaľ za ňu spoločnosť zodpovedá.

Máš otázky alebo potrebujš pomôcť s poistnou udalosťou či čosi iné?

Prosím, píš a volaj na tel. číslo: 0948 023 665, email: info@epoistenie.online, alebo využi náš kontaktný formulár.

Kontaktný formulár
Zuzka Šajánková
Zuzka Šajánková
Životné poistenie